Københavns Kommunes logo

Bylivsgadepuljen

Søg støtte til at gøre din vej grønnere, og til at lave tiltag der dæmper trafikken og giver mere plads til ophold.

Det skal du have klar til din ansøgning

Indledende dialog før du søger

Send os en mail via knappen ovenfor, hvor du kort beskriver:

 • Hvem I er, der ønsker at ansøge
   
 • En beskrivelse af, hvordan gaden er i dag. Suppler gerne med et kort der viser hvilken vejstrækning det drejer sig om, samt nogle fotos.
   
 • En kort beskrivelse af jeres projekt, inkl. en forklaring af, hvorfor I ønsker at søge bylivsgadepuljen. Suppler gerne med fotos af de steder, hvor I ønsker at lave de vigtigste ændringer.

OBS: Forventede ændringer i puljens ansøgningsforløb (ikke politisk vedtaget)

På baggrund af feedback fra bl.a. byens lokaludvalg, arbejder vi i øjeblikket på at få ændret væsentlige dele af, hvordan forløbet vil være for jer som ansøgere. Denne ændring skal dog forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden den kan blive gældende, hvilken den forventes at blive 29. august.

Vi vil derfor opfordre jer til særligt at koncentrere jer om nedenstående punkter, der under alle omstændigheder vil have betydning for jeres videre proces med at ansøge om en grøn bylivsgade.

1) Saml en lokal gruppe, der gerne vil gøre jeres vej til en grøn bylivsgade 

Snak med jeres naboer, og gå gerne sammen flere boligforeninger, virksomheder og andre lokale aktører, der sammen kan diskutere, hvordan jeres vejstrækning kan blive en grøn bylivsgade. I kan være løst organisereret og behøver ikke et CVR-nummer, men det vil være en fordel i jeres ansøgning, at I er flere, der er gået sammen. 

2) Lav en kort beskrivelse af, hvordan I oplever at gaden er i dag 

Beskriv, hvordan gaden bliver brugt i dag. Beskriv bl.a. gadens nuværende opholdsmuligheder, hvordan trafikken er på gaden, hvor meget grønt der er mv. Tag gerne billeder, der viser forholdene, og marker vejstrækningen på et kort.

3) Lav en kort beskrivelse af jeres ønsker til en grøn bylivsgade inkl. en forklaring af, hvorfor I ønsker at søge bylivsgadepuljen 

Beskriv jeres ønsker til:

 • Begrønning 
 • Opholdsmuligheder 
 • Trafikdæmpning

I kan få idéer fra andre grønne gader i vores inspirationskatalog.

4) Overvej desuden, hvorvidt I:  

 • Kun er interesserede i puljen, hvis Københavns Kommune står for selve anlægsprojektet, men I er med til at designe og løbende sparre omkring udførslen.  
 • Også er interesserede i puljen, hvis I selv vil skulle styre hele processen (inkl. anlægsdelen) og foretage økonomisk udlæg, som bliver refunderet fra puljen ved projektets afslutning.

Endelig ansøgning (under puljens gældende rammer)

Den endelige ansøgning udfyldes i en online blanket (endnu ikke tilgængelig), med bl.a. oplysninger om den juridisk ansvarlige bygherre/ansøger samt evt. tilknyttet teknisk rådgiver.

Der skal desuden vedhæftes en række bilag til ansøgningen:

Beskrivelse af projektet, herunder:

 • Beskrivelse af de ansøgte arbejder
   
 • Billeder af de eksisterende forhold
   
 • Beskrivelse af evt. egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte, støttede arbejder (Det kan f.eks. være tiltag, som enten ligger uden for puljens maksimale støttebeløb på 1,5 mio. kr. eller uden for puljens støtteramme) 
 • Relevante tegninger, der viser de forhold på vejen eller gaden, der ønskes støtte til, f.eks. etablering af plantebede eller fjernelse af parkeringspladser. Dvs. plantegninger af gaden med de ønskede tiltag

 • Udfyldt budgetskabelon som viser det overordnede budget for projektet

Andre bilag:

 • Dokumentation for at der overordnet er lokal opbakning til projektet fra de interessenter, der umiddelbart påvirkes. Dokumentation kan være skriftligt samtykke.
   
 • Hvis der er givet eller søgt støtte fra andre puljer eller fonde, skal dette klart fremgå af det fremsendte materiale med angivelse af arbejdets art og omfang. Dette er også gældende for egenfinansierede arbejder
   
 • Kopi af relevante referater med beslutning om, at projektet, inkl. dets udgifter er vedtaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at projektet kan igangsættes uden yderligere generalforsamling, hvis der opnås støtte 
   
 • Dokumentation for mellemfinansiering af projektet via tilkendegivelse fra bank, realkreditinstitut eller lignende.

Læs mere om bylivsgadepuljen

Hvem kan søge?

Projektet skal ligge på offentlig vej eller privat fællesvej i Københavns Kommune.

Alle med tilknytning til vejen kan starte en ansøgningsproces, for eksempel:

 • Grundejere (herunder andelsforeninger, ejerforeninger mv.)
 • Beboerforeninger eller beboere
 • Vejlaug
 • Erhvervsdrivende

Den endelige ansøgning skal indsendes af en juridisk enhed som kan tage ansvar for at gennemføre projektet, og enten repræsenterer alle på vejen (fx et vejlaug), eller har indhentet de nødvendige fuldmagter og samtykker.

Hvad giver puljen støtte til?

Puljen har som formål at omskabe veje og gader til grønnere byrum og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer.

Puljen kan give støtte til projekter som indeholder et eller flere af følgende tiltag: 

 • Begrønning, herunder etablering af grønne bede, gadetræer og facadebeplantning 
 • Opholdsmøbler og byrumsinventar
 • Cykelstativer
 • Nedlæggelse af p-pladser
 • Etablering af delebilspladser
 • Lukning eller ensretning af vejen eller gaden

Herudover støtter puljen udgifter til teknisk rådgivning (op til 25% af den samlede bevilling). Dette kan inkludere udgifter til projektering, udbud, tilsyn, byggeledelse og projektafslutning.

Puljen kan også dække den efterfølgende drift og vedligehold på kommunale veje.

Puljen kan ikke yde støtte til:

 • Tiltag, som falder udenfor puljens ovenstående støtteramme
 • Kompensation for ansøgers egen projektledelse, projektering eller udførelse
 • Bygherreleverancer
 • Ansøgers udgifter til eventuelle byggelånsrenter

Projekter skal opfylde gældende lovgivning, herunder krav til blandt andet trafiksikkerhed, redningsveje, renovation og tilgængelighed. Ansøgte projekter må ikke kollidere med eksisterende kommunale planer for en lokalitet eller et område, men kan eventuelt samtænkes hermed. 

Hvor meget kan vi få i støtte?

Det er muligt at få op til 1,5 mio. kr. i støtte per projekt. Samlet set kan bylivsgadepuljen støtte projekter for 10 mio. kr.

Støtten udbetales som refusion af udgifter, det vil sige efter projektet er gennemført, og I eller jeres rådgiver har afleveret endeligt regnskab til Københavns Kommune.

Hvordan prioriteres støtten?

Alle ansøgninger vurderes individuelt af et fagligt bedømmelsesudvalg i Københavns Kommune, som herefter indstiller projekterne i prioriteret rækkefølge til politisk godkendelse. Bedømmelsesudvalget har Københavns stadsarkitekt som forperson.

Før ansøgningerne bliver behandlet politisk, bliver de sendt i høring hos Lokaludvalgene i otte uger. Derudover afklares det, om der er planlagt andre kommunale anlægsprojekter i samme område. 

Målet med puljen er omdannelse af veje i den eksisterende by til grønne bylivsgader, med lege- og opholdsmuligheder i gode, grønne byrum. For at dette bliver muligt åbnes der for at spærre for  gennemkørende motortrafik, nedlæggelse af parkeringspladser og evt. etablere ekstra cykelparkering og delebilspladser. 

Hvad sker der i den indledende dialog?

Når I har indsendt jeres projektidé, vil en fagmedarbejder hos Teknik- og Miljøforvaltningen gå i dialog med jer for at:

 • Understøtte at jeres idé bliver klar til at indsende som et endeligt projekt, herunder give inspiration fra tidligere projekter
   
 • Afklare hvilke tilladelser projektet evt. vil kræve fra politi, kommunale vejmyndigheder mm.
   
 • Definere hvilke fuldmagter og samtykker som skal indhentes fra omkringliggende grundejere, boligselskaber mv. for at sikre, at der er opbakning til projektet. 
   
 • Afklare behovet for at stifte en juridisk enhed, fx vejlaug, der kan tage ansvaret og ansøge om projektet.

Hvad sker der, efter vi har fået støtte?

Læs uddybende forklaring for hver enkelt del i puljens ansøgningsvejledning, som der er linket til nederst på siden. 

Hvis jeres projekt opnår tilsagn om støtte, skal det igennem følgende:

 • Projektering: Projektets udformning og indhold præciseres, så det er muligt for entreprenører at prissætte i et udbud. Afhængig af projektets størrelse kan vi kræve, at I får tilknyttet en teknisk rådgiver. 
   
 • Tilladelser: Afhængig af projektets indhold kan det kræve diverse tilladelser fra vejmyndigheder og politi. I skal selv indhente almindelige tilladelser, men kan få hjælp af os i de tilfælde, hvor projektet kræver særlige dispensationer. 
   
 • Udbud af projektet: Projekter til en værdi af over 300.000 kr. skal sendes i udbud, hvilket betyder at flere forskellige entreprenører skal have mulighed for at byde på det. Udbudsmaterialet skal godkendes hos kommunen, inden det sendes ud, og skal bl.a. indeholde en række krav til arbejdsforhold og miljø. 
   
 • Anlægsperiode: Her bliver jeres projekt udført af den vindende entreprenør. Husk at arbejdet løbende skal dokumenteres via aftalesedler, som skal bruges når I skal aflevere det endelige regnskab.
   
 • Aflevering og ibrugtagning: Når I får tilsagn om støtte, fastsætter vi samtidig, hvornår projektet skal være færdigt. Jeres sagsbehandler fra kommunen vil komme med ud for at godkende projektet, så I kan få udbetalt støtte. 
   
 • Indsendelse af regnskab og udbetaling af støtte: Når projektet er godkendt har I tre måneder til at indsende endeligt regnskab (inkl. bilag) til godkendelse. Herefter skal I indsende en elektronisk faktura via virk.dk for at få pengene udbetalt. 

Kommer der flere ansøgningsfrister?

Der er ikke planlagt flere ansøgningsrunder i denne pulje.
 

Hvis ikke alle puljemidlerne bliver brugt i 2022, kan der dog åbnes for endnu en runde i 2023.

Kontakt

Bylivsgadepuljen