Bylivsgadepuljen

Få hjælp til at gøre din vej grønnere, og til at lave tiltag der dæmper trafikken og giver mere plads til ophold.

Ansøgningsfrist: 30. august 2024

Puljens idérunde i 2024 er åben fra den 15. maj t.o.m. den 30. august.

Vi anbefaler, at I skriver til puljens postkasse, inden I indsender jeres idé via det digitale ansøgningsskema. Det giver os mulighed for at kvalificere, om der er plads nok i jeres gade til at udforme et projekt, så I ikke bruger for meget tid på en idé, som ikke kan gennemføres inden for puljens rammer. 

Læs mere om bylivsgadepuljen

Vis alle

Hvem kan indsende en idé?

Projektet skal ligge på offentlig vej eller privat fællesvej i Københavns Kommune.

Alle med tilknytning til vejen kan være med til at indsende en idé, for eksempel:

 • Grundejere (herunder andelsforeninger, ejerforeninger mv.)
 • Beboerforeninger eller beboere
 • Vejlaug
 • Erhvervsdrivende og andre lokale aktører
 • Lokaludvalg og miljøpunkter

En stærk idé vil typisk have bred opbakning fra flere grundejere/lokale interessenter. 

Man kan deltage/støtte idéen ved at deltage i en borgergruppe, som består af 5-15 medlemmer inkl. en kontaktperson:

 • Kontaktperson: Tovholder på kontakt til kommunen
 • Medlem: Vil gerne deltage i evt. skitseforløb, hvor projektet konkretiseres

 

Hvad giver puljen støtte til?

Puljen udvikler og udfører bylivsgadeprojekter med udgangspunkt i lokale idéer og ønsker. Det endelige projekt udformes af kommunen som vejmyndighed, i tæt dialog med den lokale borgergruppe.

Puljen har som formål at omskabe veje og gader til grønnere byrum og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer. I denne idérunde skal tiltagene primært udføres ovenpå den eksisterende belægning. Det gøres ved at fjerne gennemkørende og parkerende biltrafik, og erstatte pladsen med begrønning og opholdsmuligheder på eksisterende fortov og/eller kørebane.

Puljen kan finansiere projekter som indeholder følgende tiltag: 

Trafikdæmpning

 • Lukning af én eller begge ender af gaden, 
 • Ensretning af hele eller dele af gaden,  
 • Gennemkørsel forbudt ved skiltning,  
 • Nedlæggelse af 1 parkeringsplads, 
 • Omdannelse af p-pladser til delebilspladser, 
 • Andre trafikdæmpende tiltag som fx etablering af lege- og opholdsgade eller gågade 

Begrønning og biodiversitet

Begrønningen vil være i plantekasser og plantebede og kan placeres ovenpå den eksisterende belægning på både fortov og trafikdæmpet kørebane. Da jordvolumenernes størrelse vil være begrænset, er det usikkert, om det er muligt at plante mindre træer. 

Begrønningen kan fx være: 

 • Større buske 
 • Stauder, græsser og lignende 
 • Facadebeplantning 
 • Arter, som øger biodiversiteten 

Byliv

Den plads der er eller bliver til overs i byrummet kan bruges til at øge bylivet i gaden. Det kan fx gøres ved at tilføje flere opholdsmuligheder og ved at give plads til sociale arrangementer såsom loppemarkeder eller fællesspisning. Det kan også være en prioritet at forbedre de udendørs rammer for de lokale erhvervsdrivende, som fx kan få bedre fysiske rammer til udeservering. 

Byliv kan fx være: 

 • Opholdsmuligheder, fx bænke eller andre siddemøbler 
 • Plads til sociale arrangementer og leg i gaden 
 • Udendørs rammer for de lokale erhvervsdrivende 

Puljen dækker også den efterfølgende drift og vedligehold på kommunale veje. På private fællesveje skal grundejerne på vejstrækningen fortsat varetage drift og vedligehold af vejarealet.

Hvad er den økonomiske ramme for projekterne?

For hvert bylivsgadeprojekt er der afsat 1-1,2 mio. kr. til de konkrete løsninger, afhængigt af vejstrækningens længde og andre forhold.  

Budget for de enkelte projekter bliver fastlagt af kommunen, i samarbejde med de tilknyttede rådgivere.

 

Hvordan udvælges bylivsgadeprojekterne?

1) Indsendelse og screening af lokale idéer 

Lokale borgergrupper indsender idéer og ønsker til bylivsgadeprojekter. Alle idéer screenes af Teknik- og Miljøforvaltningen for realiserbarhed, og sendes derefter til høring i de respektive lokaludvalg, som hver kan prioritere op til fem projekter. Derefter vælger forvaltningens projektgruppe otte til ti projekter, hvor udvælgelsen sker på baggrund af lokaludvalgenes prioritering og de politiske fastsatte bedømmelseskriterier, som er realiserbarhed og lokal efterspørgsel.  

2) Udarbejdelse og høring af skitseprojekter 

Teknik- og Miljøforvaltningen ansætter en eller flere tekniske rådgivere, som udarbejder skitseforslag for omdannelse af de enkelte vejstrækninger. Dette arbejde vil foregå i dialog med den lokale borgergruppe og kommunen.  

3) Endelig udvælgelse og godkendelse af projekter 

Projektforslagene indstilles til politisk behandling hos Teknik- og Miljøudvalget. 

De vedtagne projekter anlægges herefter af Københavns Kommune. 

Hvor meget inddrages borgergruppen i løbet af projektet? 

 • I ansøgningsperioden fra 15. maj til 30. august 2024 kan I som borgergruppe få sparring til jeres idé fra puljens medarbejdere via e-mail 
 • For at sikre at projektet opfylder intentionerne bag borgergruppens idé, inddrages borgergruppen efter udvælgelse af idéen i et samarbejde med kommunen og en teknisk rådgiver
 • I kan beslutte at trække jeres idé tilbage, hvis idéen efter udvælgelse ikke kan realiseres som oprindeligt tiltænkt

Bedømmelseskriterier for idéer og projekter

Puljemidlerne prioriteres efter en konkret helhedsvurdering af det enkelte projekt med vægt på arkitektonisk kvalitet, lokalitet, realiserbarhed og demokratisk værdi.

A) Realiserbarhed:

 • Der er plads til rådighed på udvidede fortovsarealer i projektområdet til byrumsfremmende overfladeløsninger uden behov for fx at udbygge fortov, ændre på afvandingsforhold eller lignende anlægsarbejder, 
 • Det er muligt for forvaltningens vandingskøretøj at køre ind og ud af gaden, 
 • Gaden er realistisk at trafikdæmpe med ensretning, lukning eller lignende, hvilket bl.a. afhænger af brandredningsforhold, adgang til renovationsbiler, gadens bredde og mængden af trafik på gaden og de omkringliggende gader, 
 • Det er en fordel, hvis idéen ligger i en lokalgade udpeget i Kommuneplanen 2019, 
 • Der er planlagt andre anlægsprojekter, som flugter i tid og kan skabe merværdi ved at samtænke med bylivsgadeprojektet, 
 • Der er ikke planlagt andre anlægsprojekter, som i fremtiden kan nedlægge et bylivsgadeprojekt, 
 • Der findes ikke lignende eksisterende eller planlagte grønne opholdsmuligheder i gaden eller i nærheden af gaden. 

B) Lokal efterspørgsel:

 • Der er et stort lokalt ønske i gaden til idéen og der er opbakning til flere opholdsmuligheder og nedlæggelse af parkeringspladser, hvis det er nødvendigt i det konkrete projektområde, 
 • Der er et behov for projektet i kvarteret. 

Kommer der flere idé-runder?

Der er ikke pt. afsat midler til flere idé-runder i denne pulje.

Det skal du have klar for at indsende en idé

Vis alle

Saml en lokal borgergruppe

Snak med jeres naboer, og gå gerne sammen flere boligforeninger, virksomheder og andre lokale aktører, der sammen kan diskutere, hvordan jeres vejstrækning kan blive en grøn bylivsgade. 

Find ud af, hvem der skal være kontaktperson i projektet og hvem der gerne vil deltage i en arbejdsgruppe. Der skal være mindst fem og højest 15 deltagere i arbejdsgruppen inkl. kontaktpersonen.  

Hvis projektet ligger helt eller delvist på en privat fællesvej, skal grundejere, som ligger ud til projektet, påvise opbakning, da de skal overtage den efterfølgende drift af projektet.  

Udfyld det digitale ansøgningsskema

I den digitale ansøgningsportal skal følgende oplysninger angives: 

1) Hvor skal projektet ligge? 

Angivelsen skal gerne være en strækning på mellem 50 og 100 meter med adresse for start og slut. Hvis jeres gade er kortere, kan det måske give mening at inkludere vejkrydsene til sidegaderne. Hvis jeres gade er længere, kan det blive en udfordring at omdanne hele gaden inden for projektets økonomi, så vælg den del af gaden, som har størst potentiale.  

Projektets konkrete placering kan ved efterfølgende udvælgelse ændre placering inden for den samme gade pga. hensyn til realiserbarhed. Det kan f.eks. være krav til brandredning og affaldstømning, som nogen steder umuliggør et projekt.   

2) Hvordan oplever I, at gaden er i dag og hvorfor er der brug for en grøn bylivsgade? 

Beskriv, hvordan gaden bliver brugt i dag, og hvorfor der er brug for et projekt netop dér. Beskriv bl.a. gadens nuværende opholdsmuligheder, hvordan trafikken er på gaden, hvor meget grønt der er mv.  

3) Ønsker til en grøn bylivsgade  

Beskriv jeres ønsker til: 

 • Dæmpning af trafikken, som bl.a. kan frigive plads til; 
 • Begrønning og 
 • Byliv og opholdsmuligheder 

4) Kontaktoplysninger til kontaktperson og borgergruppen 

Informationer, som skal angives for kontaktpersonen og medlemmer af arbejdsgruppen:  

 • Fulde navn,  
 • Forbindelse til gaden (fx beboere, bruger, erhvervsdrivende el.lign.), 
 • Adresse 
 • Telefonnummer 
 • E-mail 

5) Bilag vedr. lokal opbakning

Det er vigtigt, at der allerede findes eller på sigt kan skabes lokal opbakning til jeres idé. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, hvis I kan påvise lokal opbakning til jeres idé. 

Nogle af puljens tiltag, f.eks. nedlæggelse af parkeringspladser og etablering af opholdsmuligheder, kan skabe lokal modstand til projektet, og det er derfor en fordel, hvis det fremgår tidligt, at I er mange, som bakker op. 

Af bilag med lokal opbakning skal gerne fremgå: 

 • Hvad der gives opbakning til (idéen), 
 • hvem de er (navn, adresse, telefonnummer, e-mail og underskrift) samt 
 • hvornår de har bakket op (dato). 

Vedhæft bilag, som påviser opbakning til idéen fra f.eks.: 

 • foreninger, f.eks. almene boligforeninger, andelsboligforeninger, ejerboligforeninger, grundejerforeninger eller vejlaug, 
 • grundejere, udlejere eller lejere 
 • virksomheder, institutioner eller organisationer 

Vi forholder os IKKE til: 

 • Idéer, som ikke er udfyldt via idéskabelonen, 
 • Billeder, 
 • Tegningsmateriale, 
 • Budgetter. 

Kort over københavnske veje

Bylivsgadepuljen kan støtte projekter på de områder, der er markeret med enten gul (kommunal offentlig vej) eller blå (privat fællesvej) på kortet herunder. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på om vejarealet går helt ind til bygningerne, eller om der fx er fortove eller forhaver, der hører til en privat grund og derfor ikke kan medtages.

Kontakt

Bylivsgadepuljen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00