Bylivsgadepuljen

Få hjælp til at gøre din vej grønnere, og til at lave tiltag der dæmper trafikken og giver mere plads til ophold.

Læs mere om bylivsgadepuljen

Vis alle

Hvem kan indsende en idé?

Projektet skal ligge på offentlig vej eller privat fællesvej i Københavns Kommune.

Alle med tilknytning til vejen kan være med til at indsende en idé, for eksempel:

 • Grundejere (herunder andelsforeninger, ejerforeninger mv.)
 • Beboerforeninger eller beboere
 • Vejlaug
 • Erhvervsdrivende og andre lokale aktører
 • Lokaludvalg og miljøpunkter

En stærk idé vil typisk have bred opbakning fra flere grundejere/lokale interessenter. Man kan deltage/støtte idéen på flere niveauer:

 • Kontaktperson: Tovholder på kontakt til kommunen (max 3)
 • Arbejdsgruppe: Vil gerne deltage i evt. skitseforløb, hvor projektet konkretiseres
 • Borgergruppe: Skriver under på at man støtter idéerne til en bylivsgade

 

Hvad giver puljen støtte til?

Puljen udvikler og udfører bylivsgadeprojekter med udgangspunkt i lokale idéer og ønsker. Det endelige projekt udformes af kommunen som vejmyndighed, i tæt dialog med den lokale borgergruppe.

Puljen har som formål at omskabe veje og gader til grønnere byrum og dermed skabe trygge bykvarterer med mødesteder og udearealer.

Puljen kan finansiere projekter som indeholder et eller flere af følgende tiltag: 

 • Lukning, ensretning eller andre trafikdæmpende tiltag på gaden
 • Begrønning, herunder etablering af grønne bede og gadetræer
 • Opholdsmøbler og byrumsinventar
 • Cykelstativer
 • Nedlæggelse af p-pladser
 • Etablering af delebilspladser

Puljen dækker også den efterfølgende drift og vedligehold på kommunale veje. På private fællesveje skal grundejerne på vejstrækningen fortsat varetage drift og vedligehold af vejarealet.

Hvad er den økonomiske ramme for projekterne?

Hvert bylivsgadeprojekt kan koste fra 1-3 mio. kr., afhængigt af vejstrækningens længde og andre forhold.

Budget for de enkelte projekter bliver fastlagt af kommunen, i samarbejde med de tilknyttede rådgivere.

 

Hvordan udvælges bylivsgadeprojekterne?

1) Indsendelse og screening af lokale idéer

Lokale borgergrupper indsender idéer og ønsker til bylivsgadeprojekter. Alle idéer screenes af Teknik- og Miljøforvaltningen, og op til 10 potentielle projektområder udvælges ud fra de fastsatte bedømmelseskriterier.

2) Udarbejdelse og høring af skitseprojekter

Teknik- og Miljøforvaltningen ansætter en eller flere tekniske rådgivere, som udarbejder skitseforslag for omdannelse af de enkelte vejstrækninger i dialog med den lokale arbejdsgruppe og kommunen. 

De op til 10 skitseforslag sendes i høring hos de relevante lokaludvalg samt internt i Teknik- og Miljøforvaltningen. Efter konkret vurdering kan der også skulle foretages partshøring af berørte aktører.

3) Endelig udvælgelse og godkendelse af projekter

Efter høringsprocesserne vurderes skitseforslagene af et fagligt bedømmelsesudvalg med Københavns Stadsarkitekt som forperson. Her udvælges de projekter, som kan færdigprojekteres til projektforslagsniveau indenfor puljens økonomiske ramme. 

Projektforslagene indstilles til politisk behandling hos Teknik- og Miljøudvalget.

De vedtagne projekter anlægges herefter af Københavns Kommune, med løbende inddragelse af den lokale borgergruppe.

Bedømmelseskriterier for idéer og projekter

Puljemidlerne prioriteres efter en konkret helhedsvurdering af det enkelte projekt med vægt på arkitektonisk kvalitet, lokalitet, realiserbarhed og demokratisk værdi.

Kriterierne anvendes også i den indledende udvælgelse af ca. 10 potentielle projekter fra de indsendte idéer, dog i højere grad med fokus på at vurdere et potentiale for at projektet vil kunne opfylde kriterierne.

A) Projektkvalitet:

Projektet indeholder arkitektoniske og byrumsfremmende kvaliteter, som giver et tydeligt kvalitetsløft af området. Det er en fordel, hvis projektet i design og egenart understøtter den lokale identitet og giver adgang til mange forskellige slags brugere og aktiviteter, jf. eksempelvis visionerne fra Fællesskab KBH.

Derudover er det en styrke, hvis projektet indeholder bæredygtige elementer som fx genbrug af materialer, og bynatur af høj kvalitet, fx med plantevalg, som understøtter en øget biodiversitet.

B) Lokalitet:

Projektet opfylder et lokalt og bydelsdækkende behov for grønne mødesteder ift. afstandsanalyse til grønne og blå områder samt luftforurenings- og støjkort. Derudover vil det være en fordel, hvis projektet anlægges i et område, hvor Københavns Kommune ikke i forvejen er aktiv med lignende projekter. Der vil også lægges vægt på, om projektet har en positiv social slagside, fx ved at det anlægges i tæt bebyggede områder eller i en Områdefornyelse.

C) Realiserbarhed:

Projektets anlægsarbejder er relativt ukomplicerede, og de støtteberettigede tiltag kan anlægges uden uforholdsmæssigt store merudgifter til opbrydning, flytning af kantsten, fortovsudbygning eller ledningsomlægninger mv.

Projektet bør også kunne påvise en vis levedygtighed. Dette kan være ved brug af materialer med en lang levetid og ved at forvaltningens driftsafdeling uden videre kan overtage projektet. På private fællesveje skal de vedligeholdelsespligtige grundejere være indforstået med, at driften følger de almindelige bestemmelser om vedligeholdelse af private fællesveje i henhold til privatvejsloven, fx gennem deltagelse i borgergruppen.

Derudover konflikter projektet ikke med andre forhold, fx brandredning, lokalplaner, fredede bygninger, eksisterende ledninger, byggelovspladser, kommende projekter, kommende lynladere og sorteringspunkter m.v.

D) Demokratisk værdi:

Projektet bærer præg af en demokratisk kvalitet i idé og anlæg, som understøtter konkrete lokale behov. Det er en fordel, at projektet kan påvise en stor lokal opbakning.

Kommer der flere idé-runder?

Der er ikke pt. planlagt flere idé-runder i denne pulje.

Det skal du have klar for at indsende en idé

Vis alle

Saml en lokal borgergruppe

Snak med jeres naboer, og gå gerne sammen flere boligforeninger, virksomheder og andre lokale aktører, der sammen kan diskutere, hvordan jeres vejstrækning kan blive en grøn bylivsgade.

Find ud af, hvem der skal være kontaktperson i projektet (max 3), hvem der gerne vil deltage i en evt. arbejdsgruppe, og hvem der bare gerne vil skrive under på at de bakker op om projektet.

På private fællesveje anbefaler vi, at I inddrager så mange grundejere som muligt fra start - da de efterfølgende vil skulle stå for driften.

Download skabelon vedr. idé og lokal opbakning til udfyldelse her

Udfyld idéskabelon

I kan allerede nu samle en borgergruppe og forberede indholdet af jeres projektidé.

Download skabelon vedr. idé og lokal opbakning til udfyldelse her

Følgende oplysninger og bilag skal indsendes samlet:

1) Hvordan oplever I, at gaden er i dag? (idéskabelon, s. 1)

Beskriv, hvordan gaden bliver brugt i dag, og hvorfor der er brug for et projekt netop dér. Beskriv bl.a. gadens nuværende opholdsmuligheder, hvordan trafikken er på gaden, hvor meget grønt der er mv. 

2) Ønsker til en grøn bylivsgade (idéskabelon, s. 1)

Beskriv jeres ønsker til:

 • Trafikale ændringer
 • Begrønning 
 • Byliv og opholdsmuligheder

3) Underskrifter fra lokal borgergruppe (lokal opbakning skabelon, s. 2)

4) Øvrige bilag

I skal derudover kunne vedhæfte:

 • Et kort med markering af vejstrækningen/området
 • Op til 5 billeder, der viser hvordan forholdene er i dag

Indsend jeres projektidé til puljen

For at vi kan behandle en idé, skal den indeholde:

 1. Kontaktoplysninger på 1-3 kontaktpersoner fra borgergruppen inkl. fulde navn, relation til gaden, telefonnummer og e-mail
   
 2. Følgende bilag, vedhæftet:
  • Udfyldt idéskabelon, både side 1 og 2​​​​
  • Kort med skravering af det ønskede projektområde
  • Maks. 5 billeder af gaden, som den er i dag

Idéen indsendes på mail til bylivsgadepuljen@kk.dk

Vi forholder os IKKE til:

 • Idéer, som ikke udfyldt via idéskabelonen
 • Tegningsmateriale
 • Budgetter

Kort over københavnske veje

Bylivsgadepuljen kan støtte projekter på de områder, der er markeret med enten gul (kommunal offentlig vej) eller blå (privat fællesvej) på kortet herunder. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på om vejarealet går helt ind til bygningerne, eller om der fx er fortove eller forhaver, der hører til en privat grund og derfor ikke kan medtages.

Kontakt

Bylivsgadepuljen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Islands Brygge 37

2300 København S

Telefontider hos kontaktcenteret
Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00