Københavns Kommunes logo

Puljen til livscyklusanalyser

I kan som almen boligorganisation eller alment boligselskab søge støtte til rådgiverudgifter i forbindelse med livscyklusanalyser (LCA) og totaløkonomi-vurderinger (LCC)

Det skal I have klar til jeres ansøgning

Vis alle

Før I søger

  • Kontakt- og firmaoplysninger
  • Projektoplysninger, herunder adresse, matrikelnummer, areal og samlet pris
  • Beskrivelse af LCA og LCC-analyserne I vil udføre
  • Evt. hvilket firma der bliver DGNB-konsulent

Mere om puljen til livscyklusanalyser

Vis alle

Hvad giver puljen støtte til?

I kan søge støtte til rådgiverudgifter til udførelse af LCA- og LCC-vurderinger.

Tilskud kan søges af almene boligselskaber eller almene boligorganisationer, der skal bygge nyt alment byggeri eller gennemføre væsentlige renoveringer af en almen boligafdeling. Projektet skal have entreprisesum ≥20 mio. kr. og byggerierne skal certificeres efter DGNB eller Svanen.

Hvor meget kan vi få i støtte?

Støttens størrelse

Der gives tilskud på 100.000 kr. pr. ansøgning.

Udbetaling af puljemidlerne

Udbetaling sker pr. løbende måned +30 dage fra modtagelse af faktura samt LCC- og LCA-rap­port fra ekstern rådgiver.

Puljens økonomi

Der er afsat samlet 1 mio. kr. til puljen

Hvilke kriterier skal vi opfylde?

En boligorganisation kan maksimalt modtage støtte til 2 LCA/LCC-vurderinger.

Støtten gives til almene byggeprojekter, hvor det kan dokumenteres, at der udføres en LCC- og en LCA-vurdering af en ekstern rådgiver. 

Krav til LCA-vurderingen

  • Integration af LCA i tidlig planlægningsfase (DGNB indikator 1.1, 5 point)
  • Der skal udføres tidlige LCC og LCA analyser af minimum 3 væsentlige valg, hvor 2 eller flere alternativer sammenlignes for hvert valg. Resultaterne af disse tidlige undersøgelser skal anvendes som beslutningsgrundlag for at kunne træffe økonomiske og miljørigtige designvalg inden der søges byggetilladelse.
  • Bygningens samlede udregnede miljøpåvirkning målt i kg CO2 ekv./m2 pr år skal sammenlignes med Bygningsreglementets krav på 12 kg CO2 ekv./m2 pr år. (Dette krav indføres først i Bygningsreglementet fra 2023)
  • LCC- og LCA-rapporter indeholdende som minimum ovenstående analyser skal udarbejdes og indleveres til Københavns Kommune senest 1 måned efter Skema B ansøgning. 
  • Ansøger er indstillet på at dele erfaringer fra anvendelsen af LCC- og LCA-vurderingerne med Københavns Kommune og andre større bygherrer på et videndelingsseminar som Københavns Kommune indkalder til.
  • Byggeprojektet skal opfylde Københavns Kommunes generelle krav til LCA-analyser som del af "Miljøkrav til DGNB".

 

Kontakt

Almene boliger

Teknik- og Miljøforvaltningen