Bygningsrenoveringspuljens kvalificerede ansøgningsrunde

Vi modtager kun kvalificerede ansøgninger, som uddyber en godkendt ansøgning fra første runde.

Ansøgningen skal være udarbejdet af en byggeteknisk rådgiver, og sendes samlet via mail til Bygningsfornyelsens hovedpostkasse. Inden I indsender det endelige projekt, vil der være en dialog mellem jer, jeres rådgiver og jeres sagsbehandler hos Bygningsfornyelsen.

  Krav til udformning af endeligt projekt

  Når I planlægger det endelige projekt, skal I være opmærksomme på at overholde disse krav:

  Overblik: dokumenter som skal indsendes til den kvalificerede ansøgningsrunde

  Vis alle

  Ansøgningsskemaet "Procesark"

  "Procesark" udfyldt i fanen "Ansøgning" (grøn fane), i excel-format. Samme excel-ark bruges senere til både licitation og regnskab.

  Procesarket indeholder ejendomsoplysninger og overordnet budget fordelt på 20 bygningsdele, og er gennemgående i alle efterfølgende trin frem til udbetaling af støtte. Udgifter til både støtteberettigede og egenfinansierede arbejder skal fremgå.

   

  Udlejningsejendomme skal fordele udgifter alt efter om de klassificeres som forbedringsarbejder eller vedligehold. 

  Oplysninger om ejendommens nuværende stand

  • Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse.

   Er registreringen over 3 år gammel, skal der suppleres med en beskrivelse af ejendommens generelle tilstand, så renoveringsbehovet kan vurderes.

    
  • Energimærke for ejendommen (max. 2 år gammelt ift. årets frist for kvalificeret ansøgning).

    
  • Oplysninger og fotodokumentation for evt. installationsmangler i hele ejendommen (boliger uden toilet og/eller bad inde i lejligheden).

  Beskrivelse af projektet

  • Oversigt med kort beskrivelse og detaljeret budget for de ansøgte delarbejder med angivelse af beløb. Oversigten skal på en overskuelig måde vise, hvordan delbeløb for de enkelte arbejder korresponderer til de 20 bygningsdele i procesarket. Fx kan der ud for alle tagarbejder skrives ”01”. Summen af disse delbeløb skal svare til de ansøgte beløb i procesarket under ”01. Tag”. Både støtteberettigede og egenfinansierede arbejder skal fremgå af oversigten.

    
  • Detaljeret energiberegning, der viser den forventede energibesparelse for det samlede renoveringsprojekt samt hvordan de enkelte dele af projektet bidrager til dette. Angiv forventet nyt energimærke, og kWh/m2 før og efter med besparelsen opdelt på hhv. el og varme.

    
  • Relevante tegninger, der viser de forhold på ejendommen, der ønskes støtte til. Fx etageplaner og facader.

    
  • Modtaget eller søgt støtte efter anden lovgivning. Hvis I modtager anden støtte, så skal dette klart fremgå af det fremsendte materiale, med klar angivelse af arbejdets art og omfang. Dette gælder også for egenfinansierede arbejder.

    
  • Dokumentation for midlertidig og endelig finansiering af projektet via tilkendegivelse fra bank, realkreditinstitut eller lignende om, at de er villige til at indgå samarbejde omkring projektets finansiering.
  • Rammetidsplan for projektet, hvoraf forventede datoer for hhv. ’Licitation’ og ’Aflevering’ fremgår

  Ekstra bilag for andelsboligforeninger eller ejerforeninger

  • Kopi af generalforsamlingsreferat med beslutning om at projektet med økonomi er vedtaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at renoveringen kan igangsættes uden yderligere generalforsamling, hvis der opnås støtte.

  Ekstra bilag for udlejningsejendomme

  • Tilslutning fra minimum 50% af beboerne. Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. 
   • OBS: Jeres kontakt hos bygningsfornyelsen skal godkende høringsmaterialet, før det sendes til beboerne.
   • Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kondemnable forhold, etablering af fjernvarme eller vedligeholdelsesarbejder kræver ikke tilslutning.
   • Er der tomme boliger på afstemningstidspunktet kan udlejer stemme for disse

     
  • Liste med ejendommens lejere med angivelse af den hidtidige leje i kr./m2.

    
  • Seneste opgørelse fra Grundejernes Investeringsfond over indestående på udvendig- og indvendig vedligeholdelseskonto.

    
  • Oplysninger om ejendommens prioritetsforhold.

  Kontakt

  Bygningsfornyelse

  Teknik- og Miljøforvaltningen

  Islands Brygge 37

  2300 København S

  Telefontider hos kontaktcenteret
  Alle hverdage kl. 9:00 - 16:00