Københavns Kommunes logo

Bygningsrenoveringspuljens kvalificerede ansøgningsrunde

Vi modtager kun kvalificerede ansøgninger, som uddyber en godkendt ansøgning fra første runde, eller kommer fra en Energitjekket KBH ejendom.

Ansøgningen skal være udarbejdet af en byggeteknisk rådgiver, og sendes samlet via mail til Bygningsfornyelsens hovedpostkasse. Inden I indsender det endelige projekt, vil der være en dialog mellem jer, jeres rådgiver og jeres sagsbehandler hos Bygningsfornyelsen.

  Overblik: dokumenter som skal indsendes til den kvalificerede ansøgningsrunde

  Ansøgningsskemaet "Procesark"

  Procesarket udfyldes med detaljeret budget i fanen "Ansøgning". Samme excel-ark bruges senere til både licitation og regnskab.

  Udlejningsejendomme skal fordele udgifter alt efter om de klassificeres som forbedringsarbejder eller vedligehold. 

  Oplysninger om ejendommens nuværende stand

  • Registrering af ejendommens tilstand før ombygning/istandsættelse.
   Er registreringen mere end 3 år gammel, skal der suppleres med en beskrivelse af ejendommens generelle tilstand, så det er muligt at vurdere renoveringsbehovet.
    
  • Oplysninger om større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder udført på ejendommen
   inden for de seneste 10 år fx udskiftning af tag, etablering af fjernvarme eller lignende
    
  • Oplysninger om installationsmangler i hele ejendommen - om der er boliger uden toilet og/eller bad inde i lejligheden.
    
  • Gældende energimærkning for ejendommen (hvis ikke indsendt tidligere)
    

  Beskrivelse af projektet

  • Kort beskrivelse af de renoveringsarbejder der søges støtte til 
    
  • Kort beskrivelse af egenfinansierede arbejder, der planlægges samtidig med de ansøgte, støttede arbejder (fx tagboliger eller altaner).
    
  • Energiberegning, der viser besparelsen på de samlede tiltag. 
   Udfyld skema for energiberegningen. 
    
  • Relevante tegninger, der viser de forhold på ejendommen, der ønskes støtte til, fx etageplaner og facader.
    
  • Modtaget eller søgt støtte efter anden lovgivning. Hvis I modtager anden støtte, så skal dette klart fremgå af det fremsendte materiale, med klar angivelse af arbejdets art og omfang. Dette gælder også for egenfinansierede arbejder.
    
  • Dokumentation for midlertidig og endelig finansiering af projektet via tilkendegivelse fra bank, realkreditinstitut eller lignende om, at de er villige til at indgå samarbejde omkring projektets finansiering.

  Ekstra bilag for andelsboligforeninger eller ejerforeninger

  • Kopi af generalforsamlingsreferat med beslutning om at projektet med økonomi er vedtaget i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at renoveringen kan igangsættes uden yderligere generalforsamling, hvis der opnås støtte.

  Ekstra bilag for udlejningsejendomme

  • Tilslutning fra over 50% af beboerne. Underskrifter skal vedlægges ansøgningen. 
   • OBS: Jeres kontakt hos bygningsfornyelsen skal godkende høringsmaterialet, før det sendes til beboerne.
   • Arbejder, der alene vedrører afhjælpning af kondemnable forhold, etablering af fjernvarme eller vedligeholdelsesarbejder kræver ikke tilslutning.
   • Er der tomme boliger på afstemningstidspunktet kan udlejer stemme for disse
     
  • Liste med ejendommens lejere med angivelse af den hidtidige leje i kr./m2
    
  • Seneste opgørelse fra Grundejernes Investeringsfond over indestående på udvendig- og indvendig vedligeholdelseskonto
    
  • Oplysninger om ejendommens prioritetsforhold

  Kontakt

  Bygningsfornyelse